Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

VOP

Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží (plastikové modely letadel a doplňky k těmto plastikovým modelům). Kupujícímu se doporučuje seznámit s Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem ještě před objednáním zboží.

I. Základní ustanovení
Prodávající:   Jiří Válek
               Ďáblova kolonie 814
               735 53 Dolní Lutyně
               Česká republika
E-mail:        valek1@tiscali.cz
Tel:           +420 604 365 053

 Firma je zapsána u Městského úřadu Bohumín: č.j. MUBO/23014/2012
 
Kupující:
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva mezi prodávajícím a  kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
Další ustanovení:
 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 
II. Systém objednávání
1.  Objednávka zboží se děje prostřednictvím elektronické objednávky na www.shop.fly814.cz (dále jen „e-shop“). Objednávat je možné 24h denně, 7 dní v týdnu. Příprava k expedici označuje dobu nutnou pro vyřízení všech náležitostí v souvislosti s předáním objednaného zboží přepravci dle volby kupujícího. Expedice (objednaného zboží) pak znamená předání objednaného zboží prodávajícím přepravci. Příprava k expedici, jakož i expedice samotná probíhá v pracovních dnech. Příjem objednávek pro expedici je nejbližší pracovní den do 15:00 hodin. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny prodávajícího jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
2.  Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky.
3.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí v plné výši kupující sám.
4.  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je uvedení všech následujících údajů o Kupujícím: jméno a příjmení, email, doručovací adresa, způsob dodání, způsob platby, množství a druh objednaného zboží (obsah košíku). Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího v okamžiku jeho převzetí po zaplacení kupní ceny.
5.  Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy pokud:
-není prokázáno finanční zabezpečení objednávky ze strany kupujícího
-zboží, které je předmětem objednávky není a v dohledné době nebude na skladě
-vyřízení objednávky brání vyšší moc
-vyřízení objednávky není možné z technických důvodů
6. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje kontaktovat kupujícího za účelem informování o dalším postupu.
7.  V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet nebo adresu.
8.  Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.
Nabízené zboží a cena, ostatní expediční náklady
9.  Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
10.  Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli odepsat nebo zrušit kteroukoli položku z nabízeného seznamu zboží a to i bez jakéhokoliv zdůvodnění.
11.  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Výše nákladů na distribuci je závislá na ceníku poštovného České pošty.
 
III. Dodací podmínky
1.  Při dodání zakoupeného zboží se prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu.
2.  Zboží skladem prodávající připraví k expedici nejpozději do 3 pracovních dnů po přijetí elektronické objednávky, (Hlava II.1. VOP), jinak dle uvedené dodací lhůty požadované položky.
3.  Zboží se doručuje službou České pošty
Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce.
4.  Zboží lze vyzvednout osobně po domluvě (e-mailem, telefonicky), v pracovních dnech v místě provozovny prodávajícího, podle předchozí dohody. Podmínkou osobního odběru zboží je platba v hotovosti při převzetí zboží, nebo potvrzení o přijetí platby na účet prodávajícího.
5. Platební podmínky:
-platba v hotovosti při osobním odběru
-platba bankovním převodem (doručení či osobní odběr na základě připsání ceny na účet prodávajícího:  19-3580070227/0100
-kreditní kartou
-převodem na účet PayPal na účet prodávajícího: valek1@tiscali.cz
-na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
 
IV. Odstoupení od smlouvy
1.  V souladu s § 53 zákona č. 40/1964 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:
-zboží doručit na adresu prodávajícího s číslem nákupního dokladu.
-zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství, (respektive když kupující odstupuje od smlouvy z důvodu neúplnosti a nebo poškozeného stavu dodaného zboží, musí být vrácené zboží ve stavu v jakém jej kupující obdržel) a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží Vám bude vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
-v  případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
-možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na I) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, II) na dodávku zboží upraveného na  přání kupujícího, III) na dodávku spotřebního zboží a jiného zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.
 
2.  Prodávající se zavazuje kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu nejpozději do třiceti dnů od odstoupení na bankovní účet, který je kupující povinen si zřídit. Není-li kupující již schopen zboží  vrátit v původním stavu a nebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč. zák. nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě.
 
V. Reklamační řád
1.  Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem prodávajícího a právním řádem platným v ČR.
2.  Zboží lze reklamovat u prodejce dle podmínek reklamačního řádu.
3.  Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. Jako doklad o záruce vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad – fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, datum, cena, množství, číslo objednávky).
4.  Kupujíci je povinen bezprostředně po obdržení zboží toto prohlédnout a zjistit jeho kompletnost, nebo případné poškození. V případě nezkontrolování zboží bezprostředně po jeho obdržení nenese prodávajíci odpovědnost za poškozené, nebo nekompletní zboží, na takové reklamace nebude brán zřetel.
5.  Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na nákupním dokladu. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců.
6. Reklamace zboží uplatněná po uplynutí výše uvedené záruční doby prodávající nebude akceptovat. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.
7.  Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list slouží nákupní doklad.
8.  Kupující je povinen vykonat kontrolu stavu zásilky za přítomnosti dopravce (počet balíků,  poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a v případě zjištění poškození zásilky vykonat reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
9.  Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: valek1@tiscali.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
10.  Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího.
11.  Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Balík by měl být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady  zboží. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné číslo objednávky.
12.  Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
-neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením
-používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, pokud je výrobcem určeno
-zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
-zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí
13.  Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Zjistí-li se, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nesprávné zacházení kupujícího, bude reklamace zamítnuta. V případě, že kupující souhlasí s placenou opravou,  bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Prodávající odpovídá za skryté vady zboží, které se objeví při převzetí kupujícím a během záruční doby.
14.  Způsob vyřízení reklamace upravují příslušná ustanovení Občanského zákonníku.
15.  Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím! O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.) Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60ti dnů od data podání reklamace je prodávající, dle §656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace přiměřenou částku za uskladnění.
 
VI. Bezpečnost a ochrana informací
1.  Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu  příslušných ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.
2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Kupující  je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.
 
VII. Další práva a povinnosti smluvních stran
1.  Kupující bere na vědomí, že programové vybavení, jeho části a i další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení jeho části a i další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
2.  Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
3.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
4.  Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 
VIII. Závěrečná ustanovení
1.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
2.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od dne jejich zveřejnění. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně cen za dopravu bez předchozího upozornění.
 
TOPlist